Antiwitwaswetgeving

Sedert 2 januari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het toepassingsgebied van de  Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de witwaswetgeving).

Deze wetgeving heeft tot doel het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt in die zin  aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes voor de advocaten in kwestie.

Het cliëntenonderzoek en identificatieplicht, de waakzaamheidsverplichting en de eventuele meldingsplicht vormen de kernprincipes van de witwaspreventiewetgeving.

Dit zal gelden  wanneer advocaten optreden in  naam van hun cliënt of voor rekening van cliënten in financiële verrichtingen of verrichtingen inzake onroerend goed of wanneer cliënten bijstaan worde, bij het voorbereiden of uitvoeren van koop-verkoop van onroerende goederen of bedrijven, het behoren van gelden, effecten of andere activa, openen of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen, het organiseren van de oprichting, het uitbaten of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

In deze gevallen zijn onze advocaten aldus ertoe gehouden nieuwe cliënten te identificeren voor de aanvang van de dienstverlening.

Tijdens de ganse duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is.

Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting bestaat niet alleen met betrekking tot de cliënten zelf – natuurlijke en rechtspersonen -, maar eveneens ten aanzien van hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

 De advocaat kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken en is gerechtigd identiteitsgegevens van de betrokken personen op te vragen.

Deze procedure en identificatie – en waakzaamheidsplicht vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is.

De cliënt verbindt zich ertoe om de advocaat te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door de advocaat opgevraagde informatie onmiddellijk en op eerste verzoek te bezorgen. Indien de cliënt deze opgevraagde  informatie weigert te verstrekken zal de advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig is opgetreden, zal hij zijn verdere tussenkomst moeten staken. 

Wanneer  bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld waarvan zij men weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet de betrokken advocaat dit onmiddellijk aan de stafhouder melden, behalve wanneer de werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in verband met een rechtsgeding.

Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor financiële informatieverwerking.

Deze informatieplicht ontslaat ons niet van de naleving van het beroepsgeheim, dat een basiskenmerk vormt van de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat.

Mocht u vragen hieromtrent hebben, dan kan u deze stellen per e-mail : secretariaat@phibalex.be

Adres

Stockhouderskasteel
Gerard Davidstraat 46, bus 1

8000 Brugge

Afspraak

Spreekuren volgens afspraak
Telefoon + 32 (0) 50 31 04 61
Fax + 32 (0) 50 31 17 11
E-mail: secretariaat@phibalex.be
OF voornaam.naam@phibalex.be
(van de advocaat met wie U contact wenst op te nemen)

Openbaar vervoer

Aan het station te Brugge buslijn nr. 9 : Centrum-Station-Kristus Koning-Gevangenis. Afstappen hetzij aan de halte Karel de Stoute, hetzij aan de halte Canadabrug.

Vandaar is het kantoor op enkele minuten te voet te bereiken via de Gerard Davidstraat ( de straat aan de kerk van Kristus Koning ), die men volgt tot aan de Houtkaai.

Ons kantoor is gelegen op de hoek van de Gerard Davidstraat en de Houtkaai, in het gebouw "Residentie Stockhouderskasteel"

Plan hier uw route