Privacyverklaring
    

Dit is de privacyverklaring (hierna de "Privacyverklaring") van CVBA Advocatenassociatie Staelens  -Van Den Berghe & Vrombaut, ook bekend als Phibalex (en elke advocaat verbonden CVBA Advocatenassociatie Staelens  -Van Den Berghe & Vrombaut)

Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen anderzijds.


Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is
CVBA ADVOCATENASSOCIATIE STAELENS -VAN DEN BERGHE & VROMBAUT, ook bekend als Phibalex.
  Contactgegevens: Stockhouderskasteel 
Gerard Davidstraat 46, bus 1 
8000 Brugge
  Telefoon: 050/ 31 04 61  Fax: 050/ 31 17 11 e-mail: secretariaat@phibalex.be 
Wij beschouwen het recht op privacy als een van de meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "AVG") en met deze Privacyverklaring. 

Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
  Tot slot kan uiteraard ook gewezen worden op het wettelijk verankerde beroepsgeheim waar elke advocaat door gebonden is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als advocatenkantoor verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over jouw strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over jouw professionele loopbaan, etc…. Deze persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op jou in jouw hoedanigheid van klant of leverancier van ons kantoor, maar ook op jou als zakelijke relatie van één van onze klanten.
  Een concrete opsomming geven van alle persoonsgegevens die verwerkt worden is niet mogelijk. Afhankelijk van elk dossier zullen namelijk steeds andere gegevens verwerkt worden.   De volgende lijst is dan ook louter illustratief en niet exhaustief:   Algemene persoonsgegevens:   -       Voor- en achternaam -       Geslacht -       Geboortedatum -       Geboorteplaats -       Adresgegevens -       Telefoonnummer -       E-mailadres -       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in de stukken die door U geleverd worden teneinde het onderbouwen van Uw vordering -       Bankrekeningnummer -       …   Bijzondere persoonsgegevens:   -       strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen -       gegevens van personen jonger dan 16 jaar -       persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Merk op dat elke verwerkingsverantwoordelijke die gebonden is door beroepsgeheim niet gebonden is tot het meedelen van gegevens die in het kader van beroepsgeheim vertrouwelijk moeten blijven.
  Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. "profiling".

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten, direct marketingactiviteiten. 


Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Artikel 6.1 van de Verordening geeft aan op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Hieronder geven wij een kort overzicht op welke rechtsgronden wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Wij verwerken persoonsgegevens: 

a.    Omdat je jouw toestemming hebt gegeven: wij verwerken persoonsgegevens op basis van jouw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. Jouw toestemming is vrij en kan je bovendien steeds weer intrekken.

b.    Om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen: als advocatenkantoor moeten wij verschillende wettelijke verplichtingen naleven, in het kader waarvan wij verplicht welbepaalde (persoons-) gegevens moeten bijhouden. Dit is in het bijzonder het geval voor:

c.     verplichtingen ingevolge de witwaswet (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten). Voor meer informatie omtrent onze verplichtingen in het kader van de witwaswet kan je hier terecht;
- verplichtingen uit hoofde van fiscale wetgeving; 
- verplichtingen uit hoofde van sociale wetgeving.


d.    Om een contract te kunnen uitvoeren: ook de correcte uitvoering van onze overeenkomsten met klanten, leveranciers,… maakt het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Wij beperken ons hierbij steeds tot de verwerking van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

e.    Omdat zowel wij als onze klanten er een gerechtvaardigd belang bij hebben: tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om onze belangen en die van onze klanten (in rechte) te verdedigen, maar ook voor andere gerechtvaardigde belangen die wij of onze klanten, leveranciers of andere derden kunnen hebben bij het verwerken van deze persoonsgegevens.


Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Slechts een beperkt aantal personen, zoals onze werknemers en medewerkers, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Om de bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen, worden zij onderworpen aan een reeks (contractuele) verplichtingen. Zo zijn alle werknemers en medewerkers van ons kantoor gebonden door een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Daarbij zijn de advocaat-medewerkers steeds gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot alle informatie die zij in die hoedanigheid verwerken.

Daarnaast werken wij samen met enkele derde dienstverleners, waarmee wij in beperkte mate jouw persoonsgegevens delen met oog op verdere verwerking ervan. Wij nemen de nodige maatregelen zodat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren en garanderen. 

Indien één van deze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij jouw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden.


Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

Zo hebben wij er belang bij jouw persoonsgegevens te bewaren zolang wij burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.   Teneinde precedenten ter zitting te kunnen hanteren, behoudt Phibalex het recht vonnissen in rechte aan te wenden. Merk op dat deze vonnissen daartoe steeds geanonimiseerd worden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Verordening verschaft jou verschillende rechten inzake de verwerking van jouw gegevens. Zo kan je op ieder moment vragen om (Merk op dat deze rechten steeds aan bepaalde voorwaarden onderworpen kunnen zijn zoals bepaald door de GDPR): 
  a.    inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens (recht op toegang en inzage): je hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over jou beschikken en om na te gaan waarvoor jouw gegevens worden gebruikt;     b.    jouw gegevens te wijzigen (recht op rectificatie): je kunt vragen om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;

  c.     jouw gegevens te laten wissen (recht op vergetelheid): als je vermoedt dat wij gegevens langer verwerken dan nodig, als jouw toestemming tot verwerking reeds ingetrokken werd, als je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals hieronder bepaald of als je gegevens op enige andere onrechtmatige wijze verwerkt worden, dan kan je verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen.   Dergelijk verzoek kan geweigerd worden indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;     d.    jouw gegevens te laten overdragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid): je hebt het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, aan jou of aan een derde partij worden overgedragen. Een verzoek om gegevensoverdracht is slechts mogelijk indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gegrond is op jouw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

  e.    de verwerking van jouw gegevens te beperken (beperking van de verwerking): U heeft het recht de verwerking van Uw persoonsgegevens te laten beperken in de volgende gevallen:   - de juistheid van Uw persoonsgegevens wordt betwist totdat de juistheid van Uw gegevens gecontroleerd kon worden; - de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van Uw gegevens en in plaats daarvan verzoekt om het beperkt gebruik ervan.

f.      een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht op bezwaar). De verwerking zal vervolgens gestaakt worden, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan het gemaakte bezwaar of indien de gegevens gebruikt worden voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.     g.    Tot slot melden wij dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je niet akkoord gaat met het ons privacybeleid: 

Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: 
commission@privacycommission.be 
Website: https://www.privacycommission.be/nl


Verder herhalen wij dat, wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw voorafgaande toestemming, je deze toestemming op elk moment kan intrekken. Merk hierbij echter op dat het intrekken van jouw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op deze toestemming niet in het gedrang brengt. Alsook dat de mogelijkheid bestaat dat wij jouw gegevens op een andere grond verder zullen verwerken.

Als je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan je een verzoek richten naar
secretariaat@phibalex.be. Om jouw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast vragen wij jou om bij elk verzoek een kopie van de voor- en achterzijde van jouw identiteitskaart te voegen teneinde jouw identiteit te bevestigen. 

Update Privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacyverklaring. 

Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 


Vragen of klachten

Indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of meer informatie wenst over de inhoud van onze Privacyverklaring, kan je steeds terecht op 
secretariaat@phibalex.be.
 Adres

Stockhouderskasteel
Gerard Davidstraat 46, bus 1

8000 Brugge

Afspraak

Spreekuren volgens afspraak
Telefoon + 32 (0) 50 31 04 61
Fax + 32 (0) 50 31 17 11
E-mail: secretariaat@phibalex.be
OF voornaam.naam@phibalex.be
(van de advocaat met wie U contact wenst op te nemen)

Openbaar vervoer

Aan het station te Brugge buslijn nr. 9 : Centrum-Station-Kristus Koning-Gevangenis. Afstappen hetzij aan de halte Karel de Stoute, hetzij aan de halte Canadabrug.

Vandaar is het kantoor op enkele minuten te voet te bereiken via de Gerard Davidstraat ( de straat aan de kerk van Kristus Koning ), die men volgt tot aan de Houtkaai.

Ons kantoor is gelegen op de hoek van de Gerard Davidstraat en de Houtkaai, in het gebouw "Residentie Stockhouderskasteel"

Plan hier uw route